Frank Chastenier | Video | Dokumentation zu Songs I've always loved